playlist

Sora No Mahoroba - lyrics

ka munahiawaya haya furuhi suzu
asobi shi awaya tama furu misuzu

suzu furu nakase nomi yamato ha
suzu furu nakase nomi yamato ha

kuni no mahoroba aogaki no
kuni no mahoroba aoga ki no

teru hi boshi ena sora ni mitsu
teru hi hoshi ena sora ni mitsu

furu hi no hikari ama hashira
furuhi no hikari ama hashira

uruwashi furuwa sui dutomizu
fure tachi meguru mi no naka ni
toko towa tsuduku mimi no yume

ka munahiawaya haya furuhi suzu
asobi shi awaya tama furu misuzu


ka ga furu mitsu na no san kishin
ka ga furu mitsu na no san kishin

nakatsuse mizuho no ho gi no kuni
nakatsuse mizuho no ho gi no kuni

ama no ma naka ni nodoka kuni
ama no ma naka ni nodoka kuni

iyasaki iya saka sakiwaite
iyasaki iya saka sakiwaite

kono hana saki teiwa nagaku
umashii dumashiitsuyamitsu
ka muna gitokusa no kamu dakara

ka munahiawaya haya furuhi suzu
asobi shi awaya tama furu misuzu

tama furi itsu na no itsuki sume
tama furi itsu na no itsuki sume

hi ta ka mi kuni ya wa no kuni
hi ta ka mi kuni ya wa no kuni

koto no tama teru ni gihiteru
koto no tama teru ni gihiteru

hi saru teru tama kotohogi
hi saru teru tama kotohogi

uzu no mai hime suzu no mai
sora no mahoroba itsu nomizu
ukihashi musubi sachi no hoshi

ka munahiawaya haya furuhi suzu
asobi shi awaya tama furu misuzu

ka munahiawaya haya furuhi suzu
asobi shi awaya tama furu misuzu

Lyrics was added by glasspiano

Video was added by glasspiano

Show the track to friends at Facebook


Login

Sign Up

O

Eiko Shimamiyalyrics