Guestbook Playlists

Saet El Forak - lyrics

playlist Playlist
Saat elfuraa matlumsh had eli alo
We aho kelmetein behaweno elgarh eli fina
Wekul wahed baadaha berouh lahalo
Mush kul haga nouzha nelaaha fi eldunia
Kulna benool hanensa welfuraq yehemnash
Neftereq we teadi fatra wehna lesa manesenash
Kul wahed aalo kelma aal ya reitni maoltahash
Fi eldunia meen yearaf nehaya ekhtiyara
Fi hagat keteer tebaa ghayba aan enina
Benshufha lama elhob beeina tehdAa naruh
Weam kul haga helwa tehoon alaina

Lyrics was added by Safa202

Video was added by Safa202


Shoft El Ayam

Amr Diab lyrics