Guestbook Playlists
playlist Playlist
Ten, který jest a který byl, Hospodin, můj Bůh
Ten, který světy vytvořil, Hospodin zástupů
Ten, který jest a který byl, Hospodin, můj Bůh
Hle, zákon, který stanovil, na věky věků trvá
On přikázal mi, abych žil, Hospodin, můj Bůh
Mou duši láskou posvětil, Hospodin zástupů
On přikázal mi, abych žil, Hospodin, můj Bůh
A příbytek mi postavil od věků v zemi živých
Jak mocné skutky učinil, Hospodin, můj Bůh
Kanaánské krále zahubil, Hospodin zástupů
Jak mocné skutky učinil, Hospodin, můj Bůh
Egyptské vojsko rozdrtil, však svůj lid stále chrání
Ten, který z vánku hovoří, Hospodin, můj Bůh
Hořící keř, jenž neshoří, Hospodin zástupů
Ten, který z vánku hovoří, Hospodin, můj Bůh
Blaze těm, kdo v něj uvěří, blaze těm, kterým žehná

Lyrics was added by Kfugi


Království keltů

Asonance lyrics