Playlists Guestbook

No Better Than Strangers (남보다 못한 사이) - lyrics

ne mal
jom du ro ju le
ne sa so han ye gi
du rul
na o nul
nu gul man na
to mu sun il
i son nun ji
(a ju swip ja na)
ne mal du ro ju myon
nan chung bu nan de
(a ju swip ja na)
ne pyon dul myon
gu pu nin de
gu ge mwo gu ri
ho ryop da go
me bon shim gak he
gu ge mwo gu ri
gwi chan ta go
kut ka ji dut jil a na
nu ga nol
do ro he gyo le
da la he ni
gu ron ge a ni ja na
ip da mu la go
da tu ro jwo
da tu ro jwo
gu pu nya
oh oh oh
ne ga him dul te..
oh oh oh
o di e in ni non
cham swip ge
mal ha ji man
nam ja nun
jo gum da la
dut nun sun gan
go min dwe go
mwong ga he ya
hal dut he
(ping gye de ji ma)
nam dul ye gin jal do
du ro ju don de
(ping gye de ji ma)
na ye ge man
nul ya ba khe
gu ge mwo gu ri
ho ryop da go
me bon shim gak he
gu ge mwo gu ri
gwi chan ta go
kut ka ji dut jil a na
nu ga nol
do ro he gyo le
da la he ni
gu ron ge a ni ja na
ip da mu la go
da tu ro jwo
da tu ro jwo
gu pu nya
ga jang
ga ka un sa i ja na
nam bo da mot
he non~ (non~)
ip jang ba kwo
seng gak he bwa
ne seng ga gun
mot te jwo
de che we
gu got do mot te
hi na pun no ma
kun gol ba ra di
gu go to mot te
him dwen no ma
chog gi ra do he ya ji
hang yol cheng i nun
ban ma ni ra do he bwa
a mu mal ha nal ko ya
ya sok ha da go
cham mip da go
cham mip da go
ni ga nan..
oh oh oh
ne ga gi del den..
oh oh oh
no bak ke om nun de

Lyrics was added by lucienek15

Videos was added by lucienek15


Unclassified lyrics