Playlists Guestbook

Superman - lyrics

Show song Facebook

Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I got the Super Man!!
Hey thex ch̀wy dein k̄hêā mā s̄btā kạn h̄ǹxy sè
K̆ thex ǹā rạk don cı ch̀āng So amazing
thụng ca mxng thāng nôn thī Xæb mxng thāng nī̂ thī
K̆ yạng mị̀mī khır thī̀ thảh̄ı̂ cı p̄hm crazy
K̆ ṭhex ǹa sexy kein oh girl ṭhex na ǹā rạk kein
Ṭhex rū̂ b̂āng h̄ịm ẁā ṭhex ch̀āng rock your body
K̄hx ley ma baby girl dị̂ h̄ịm I be the one
We gonna make it tonight
Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid thex
I got the Super Man!!
Hey ṭhex ǹā rạk keinpị kerngcı kạn h̄ǹxy sè
Oh girl p̄hm phūd cāk cı t̄ĥā dị̂ p̄hm mị̀ play
ca h̄yud trng nī̂ ley stop at you ley
pherāa mị̀ khey mī khır thī̀ thảh̄ı̂ cı p̄hm crazy
K̆ ṭhex ǹa sexy kein oh girl ṭhex na ǹā rạk kein
Ṭhex rū̂ b̂āng h̄ịm ẁā ṭhex ch̀āng rock your body
K̄hx ley ma baby girl dị̂ h̄ịm I be the one
We gonna make it tonight
Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
I got the Super Man!!
Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex
Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex
I got the Super Man!! ‬

Lyrics was added by JoonMir

Video was added by JoonMir


Unclassified lyrics