Playlists Guestbook

Love song - lyrics

playlist Playlist
SIMENI KAHOTAM AL LIBECHA'
SIMENI KAHOTAM AL ZROECHA'
KI AZAH KA'MAVET AHAVAH
KASHAH KISHOL KINA'AH
RESHFHA RESHPE YESH
ESH SHALHEVET YAH
MAYIM RABIM LO YUCHLU
LECHABOT ET HA'AHAVAH
VUNEHAROT LO YISHTEFUHA
IM-YITEN EYSH
ET KOL-HON BEYTO BA'AHAVAH
BOZ YAVUZU LO

Lyrics was added by elke


Unclassified lyrics

Haza Ofra lyrics