Guestbook Playlists

Развернись, плечо! - Razvernis', plecho! - lyrics

playlist Playlist
Барабаны бьют, и тревожит медь,
Бесы бесятся, всё вокруг дрожит,
Им невмоготу на Рассвет смотреть,
Обнажаются острые ножи...
Может быть, и так, что в последний раз,
Мой крестовый брат, видимся с тобой!
Войско тёмное окружает нас -
Мы спиной к спине принимаем бой!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
Боже праведный, дай нам светлых сил.
Не гореть в огне, не тонуть в воде.
Распоясалась нечисть на Руси...
Боже, дай нам сил устоять в беде.
Белых ангелов послала земля,
Боевой отряд с неба тянется!
После долгой тьмы -- светлая Заря.
Мой народ родной просыпается!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
Развернись, плечо! Размахнись, рука!
Ещё раз, ещё! Одолей врага!
////
Barabany b'yut, i trevozhit med',
Besy besyatsya, vso vokrug drozhit,
Im nevmogotu na Rassvet smotret',
Obnazhayutsya ostryye nozhi...
Mozhet byt', i tak, chto v posledniy raz,
Moy krestovyy brat, vidimsya s toboy!
Voysko tomnoye okruzhayet nas -
My spinoy k spine prinimayem boy!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!
Bozhe pravednyy, day nam svetlykh sil.
Ne goret' v ogne, ne tonut' v vode.
Raspoyasalas' nechist' na Rusi...
Bozhe, day nam sil ustoyat' v bede.
Belykh angelov poslala zemlya,
Boyevoy otryad s neba tyanetsya!
Posle dolgoy t'my -- svetlaya Zarya.
Moy narod rodnoy prosypayetsya!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!
Razvernis', plecho! Razmakhnis', ruka!
Yeshcho raz, yeshcho! Odoley vraga!

Lyrics was added by vyskovakcz

Video was added by vyskovakcz


Pobrateyniki

Jemelin Nikolaj lyrics