Guestbook Playlists
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

KKřesťanské písně - lyrics

Songs lyrics

songs lyrics


Unclassified lyrics Video Karaoke
Apoštolská music video clip karaoke
Ave Maria music video clip
Ráno, celý den music video clip
Hoden je Beránek (Píseň spasených) music video clip
Ztišením se sluší Tebe chválit music video clip
Rájem music video clip
Rozdávejme lásku svou music video clip
Ať nám Hospodin žehná (svatební žalm) music video clip
Řeka tvé lásky music video clip
Aleluja music video clip karaoke
Bim bam music video clip
Blízko je Pán music video clip
Byl jsi tam music video clip
Čtyři adventní svíce music video clip
Ať požehnán je Bůh music video clip
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete music video clip
Říčky music video clip
Baba Yetu music video clip
Emanuel music video clip
Dlouho již music video clip
Volám haleluja music video clip
Ejhle, Hospodin přijde music video clip
Exodus music video clip
Haleluja, spasení music video clip
Hospodine, Pane náš music video clip
Hospodine, prosím nade mnou se smiluj music video clip
Chci oslavovat svého Pána music video clip
Chválím Tebe music video clip
Chvalte Hospodina music video clip
Chválu vzdejte, vyzpívejte music video clip
Tvoje láska je music video clip
Pane Bože,přijď k nám music video clip
Život svůj chci Ti dát music video clip
Můj Bůh je můj štít music video clip
Vzácný jsi music video clip
Svorni jsme music video clip karaoke
Volá Ježíš ovce ztracené music video clip
Velehrad víry music video clip karaoke
Požehnaný jsi, Bože music video clip karaoke
Pane Môj music video clip
Tvé srdce chci mít music video clip
Hudba utichá music video clip
Mou cestu v rukou máš music video clip
Milujeme, ač nevidíme music video clip
Nádherný music video clip
Všichni žízniví music video clip
Otče můj music video clip
Znovu hledím music video clip
S Tebou je lepší jeden den music video clip
Ty jsi můj štít music video clip
Zvedněte výš, brány své music video clip
Ať tvá živá voda music video clip
Píseň chvály music video clip
Tobě, Králi toužím music video clip
Máme stejný zájem music video clip
Oceán music video clip
Pod ochranu Tvou - Schola Drahotuše music video clip
Tatiana Danková - Milovaná do poslednej slzy music video clip
Neseme Pane chléb a víno (kánon) music video clip
Ranní prosba music video clip
Veď mě z vnějších nádvoří (Veď mě dál) music video clip
Sláva Ti patří music video clip
Danielis prophetia music video clip
Voláme Te, Duchu svatý music video clip
Vzývám Tvoje svaté jméno music video clip
Madono music video clip
Ať srdce mé Tebe vídá music video clip
Vzývám a slavím Tvé jméno music video clip
Vzdáváme ti chválu music video clip karaoke
O naději music video clip
Jak úžasná musí ta láska být music video clip
Mám Tě rád ó pane
Ty sám
Bůh je dobrý táta
Řekni jen slovo music video clip
Hymnus k Duchu svatému music video clip
Kdysi Bůh byl jeden z nás music video clip
Já svou víru v Tebe neztrácím music video clip
Až na kříž music video clip
Blízkost Tvé tváře music video clip
Bože, Otče, na nebi music video clip
Bůh je záštita má music video clip
Čistá jak studánka music video clip
Dotýkáš se mocí
Duchu svatý přijď music video clip
Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi music video clip
Chci jít za Tebou music video clip
Chválím a vzývám jméno Tvé music video clip
Jak dobré je music video clip
Jdu s důvěrou music video clip
Je dokonáno music video clip
Je krásné být božím dítětem music video clip
Jen Ty, Pane můj music video clip
Ježíš je Pán pánů music video clip
Ježíš, Ježíš je Pán music video clip
Ježíši, jsi spása duše mé music video clip
Ježíši, Ty jsi chléb živý music video clip
Ježíši, Ty jsi můj Pán music video clip
Jsme Tvůj lid music video clip
Pane, všechno, co by sis přál music video clip
Pane, co jsem před Tebou music video clip
Větší je náš Bůh music video clip
Kéž poznají nás po ovoci music video clip
Kéž se v našich domech tančí music video clip
Kvůli nám music video clip
Láska Kristova music video clip
Laudato sii music video clip
Lidé všech národů music video clip
Sláva Tvá music video clip
Má sílo music video clip
Máš v duši píseň music video clip
My jsme zde music video clip
Na cestu s námi vyjdi, Pane music video clip
Nám, Pane, dal jsi slovo své music video clip
Naplňuj mě duchem Svým music video clip
Nebojte se music video clip
Nedělní chvalozpěv music video clip
Nyní pokloňme se před Králem music video clip
Obklop mě music video clip
Otče můj drahý music video clip
Otče náš nebeský music video clip
Otče chválím music video clip
Otevřete brány hradeb kamenných music video clip
Otevři, Pane, ústa má music video clip
Otevřme písmo music video clip
Pán dá požehnání music video clip
Pane, příjď music video clip
Pánu ať zní píseň chval music video clip
Pojď ke mně blíž music video clip
Pokoj vám music video clip
Právě teď music video clip
Přijď již music video clip
Přichází náš Pán music video clip
Přichází za námi Pán music video clip
Přijď Duchu svatý k nám music video clip
Přijď Tvůj oheň music video clip
Přijď, přijď, Duchu Boží music video clip
Přijmi, Pane music video clip
Přiznej Pánu Jeho moc a čest music video clip
Radost neseme vám music video clip
Radostí jsi mou music video clip
Rozsévač music video clip
Řeka radosti music video clip
S námi je Bůh music video clip
Shlédni dnes, prosíme music video clip
Skrze něj music video clip
Sláva, Ježíš je Pán music video clip
Sláva, náš Pán je živ! music video clip
Spáso má music video clip
Tví jsme my music video clip
Studna music video clip
Světlo světa music video clip
Svý kroky rozezpívej music video clip
Tak jak jsi slíbil music video clip
Teď skryjme se v Pánu music video clip
Tleskejte rukama víc music video clip
Tobě, Pane, Králi náš music video clip
Toto je den music video clip
Toužím s Tebou být music video clip
Tvá krev music video clip
Tvé světlo music video clip
Tvé tělo, Pane, přijímám music video clip
Tvoje jméno vyznávám music video clip
Tvůj Pán music video clip
Tvůj plamen music video clip
Tys můj skalní štít music video clip
Tys za nás šel music video clip
V ten den kdy Pán music video clip
Veď mě cestou music video clip
Venimus adorare eum
Vezmi svůj kříž music video clip
Vše, co mohu dát, je chvála music video clip
Všichni jsme jedno tělo music video clip
Vzdejme čest Bohu music video clip
Z Betléma se ozývá music video clip
Zář tváře Tvé music video clip
Zpívat píseň lásky smím music video clip
Zpívej music video clip
Zvěstuj dál Boží lásku music video clip
Za dílo Tvé music video clip
Spoj nás v jedno Pane music video clip
Play unclassified lyrics
Video Karaoke
Aj keď ťa nevidím music video clip
Kríž je znakom spásy music video clip
Práve dnes music video clip
Slnko Kristovej lásky music video clip
Tvoja láska je music video clip
Hľadám Tvoju tvár music video clip
Ježiš žije v nás! music video clip
Hosana Bohu v nebi music video clip
Aj keby nekvitol fík music video clip
Budeme slúžiť music video clip
Hviezdička svieť music video clip
Víťaz nad smrťou music video clip
Keď Boží Syn music video clip
Si môj Pán music video clip
Neobstojí žiadna zbraň
Play album
Video Karaoke
Ave crux music video clip
Surexit Dominus vere music video clip
Ubi caritas music video clip
Play album
Video Karaoke
Blessed Be Your Name music video clip
Father music video clip
Jesus Christ, You Are My Life music video clip
Jesus is the rock music video clip
I could sing of Your Love Forever music video clip
Bless the Lord my soul music video clip
Say halleluya music video clip
Heaven is a wondeful place music video clip
Wait for the Lord music video clip
Arms of Love music video clip
Play album
Video Karaoke
Prišli sme Ťa vzývať music video clip
Nohy jeleníc music video clip
Play album
Video Karaoke
Immanuel music video clip
Play album
Video Karaoke
Nikdy nekončící milost music video clip karaoke
Video Karaoke
Bog kocha mie music video clip
Boże, Twa łaska music video clip
Dziękować Ci Panie chcę music video clip
Dziękuj Mu
Chcę iść jak Ty music video clip
Hosanna Królowi music video clip
Choć Cię nie widzę, wiem jesteś tu
Każdy dzień music video clip
Błogosławieni miłosierni music video clip
Jezus siłą mą music video clip
Abba, Otče music video clip
Kocham Cię music video clip
Play album
Video Karaoke
Bůh mě spasil svou milostí music video clip
Video Karaoke
Alfa i Omega music video clip
Bůh je síla má music video clip
Byl člověk jako já music video clip
Chci, Pane, chválit Tě music video clip karaoke
Díky za Tvůj kříž music video clip
Hosana music video clip
Hospodin jest můj pastýř music video clip
Já vím music video clip
Rozžíhá music video clip karaoke
Slunce Kristovy lásky music video clip karaoke
Vyvyšuji Tebe Pane music video clip karaoke
Tobě patří chvála music video clip karaoke
Mé dlaně zvednuté music video clip karaoke
Hospodin kraluje music video clip
Dobrořeč duše má Hospodinu music video clip
Králi milost nám dej music video clip karaoke
Můj Králi,má spáso music video clip
Ty jsi jediný Bůh music video clip karaoke
Ježíš,nejkrásnější ze všech jmen music video clip
Eucharistia music video clip karaoke
Vzdej dík music video clip
Na hlubinu zajeď music video clip
Ó Pane otevři mé rty music video clip karaoke
Chvalte služebníci music video clip
Je stále přítomná music video clip
Oslavujme Hospodina music video clip
Žalm 42 (Jako laň dychtí) music video clip
Ty jsi král music video clip
Sláva Tvá (Majesty) music video clip
Abba, Otče music video clip
Ave, ave, ave Maria music video clip
Bože, otče music video clip
Boží beránku music video clip
Červíčku Jákobův music video clip
Den jak den music video clip
Chleba a víno neseme music video clip
Zpívej haleluja music video clip
Dáváš mi lásku vzácnou music video clip
Dej chléb, víno na oltář music video clip
Dnes jdu k Tobě, Pane můj music video clip
Do stínu křídel Tvých music video clip
Do tvých starostí music video clip
Duch a nevěsta music video clip
Effatha music video clip
Hledám vás (Táborská hymna - Klokoty) music video clip
Hospodin je můj pastýř music video clip karaoke
Chvalte hospodina z nebes music video clip
Hledám tvoji tvář music video clip
Lid, který chodí v temnotách music video clip
Chvalte služebníci (žalm) music video clip
Bárka (Pán zastavil se na břehu) music video clip
Ježíš je má skála music video clip
Vzdejme Pánu díky music video clip
Play album

Lyrics, translations and video clips are inserted by registred users.