Playlists Guestbook

Ozgurluk - lyrics

P. Eluard / Z. Livaneli
Okulda defterime
Sýrama aðaçlara
Yazarým adýný
Okunmuþ yapraklara
Bembeyaz sayfalara
Yazarým adýný
Yaldýzlý imgele
Toplara tüfeklere
Krallarýn tacýna
En güzel gecelere
Günün ak ekmeðine
Yazarým adýný
Tarlalara ve ufka
Kuþlarýn kanadýna
Gölgede deðirmene yazarým
Uyanmýþ patikaya
Serilip giden yola
Hýnca hýnç meydanlara adýný
Ey özgürlük!
Kapýmýn eþiðine
Kabýma kacaðýma
Ýçimdeki aleve
Camlarý oyununa
Uyanýk dudaklara
Yazarým adýný
Yýkýlmýþ evlerime
Sönmüþ fenerlerime
Derdimin duvarýna
Arzu dymaz yokluða
Çýrçýplak yalnýzlýða
Yazarým adýný
Geri gelen saðlýða
Geçen her tehlikeye
Yazarým ben adýný, yazarým
Bir sözün çoþkusuyla
Dönüyorum hayata
Senin için doðmuþum haykýrmaya
Ey özgürlük!

Lyrics was added by kamilos


Unclassified lyrics