Playlists Guestbook

Course Of Life - lyrics

playlist Playlist
(Course of life)(Cesta životem)
We keep on searching
We don’t know what to do
Stále hledáme
Nevíme, co dělat
The hunt is on Lov začíná
We’re lost in choices
And are unable to
Find the true essence of life
Ztrácíme se v tom, co jsme si zvolili
A nejsme schopni
najít ten pravý smysl života
It’s the lack of empathy
We do not care
An escape in solitude
Chybí nám soucit
O nic se nestaráme
Ukrýváme se v samotě
(Course of life) (Cesta životem)
We’re discontented
With things we have to do
Jsme nespokojení
S věcmi, které musíme dělat
We want our share Chceme svůj podíl
We can’t dispose of
And are unable to
Drive out this fatal disease
Nemůžeme se zbavit
a zahnat
tuto naši zhoubnou nemoc
The absence of emotions
And no time for charity
Created icy oceans
Filled with selfishness
And hypocrisy
Nedostatek emocí
a času pro dobré skutky
vytvořily mrazivé oceány
plné sobectví
a přetvářky
We are indulgent
If we can benefit as well
Jsme shovívaví
když z toho můžeme také užitek
Care for the canine
But hack and chop the pig to hell
Staráme se o psa
Ale prase klidně brutálně rozsekáme
The absence of emotions
And no time for charity
Created icy oceans
Filled with selfishness
And hypocrisy
Nedostatek emocí
a času pro dobré skutky
vytvořily mrazivé oceány
plné sobectví
a přetvářky
All that’s left is cold, dead bodies
Without a soul
Just raised to be slaughtered
Vše co zbylo, je chladné, mrtvá těla
bez duší
Stvořena pro to, aby byla zabita
Looking upon these cold, dead bodies
Gone are their souls
Just wasted for slaughter
Pohled na tyto chladná, mrtvá těla
Jejichž duše jsou pryč
Zbylé k vraždění
Keep fighting for the rights of animals
Stay focused ‘till you find your way
Stále bojujeme za práva zvířat
A setrváme, dokud nenajdeš cestu
Beyond the veil I’ve seen
The end of destiny
Za oponou jsem spatřil
Konec osudu
The absence of emotions
And no time for charity
Created icy oceans
Filled with selfishness
And hypocrisy
Nedostatek emocí
a času pro dobré skutky
vytvořily mrazivé oceány
plné sobectví
a přetvářky
Beyond the veil I’ve seen
The end of destiny
The cycle takes us in
We end were we begin
Za oponou jsem spatřil
Konec osudu
Pohltí nás věčnost
Skončíme tam, kde začneme
The absence of feeling
And unwillingness to see
Prevents us from healing
Old wounds
No recovery
Nedostatek pocitů
a nechtě spatřit
Zabraňují našemu uzdravení
Staré rány
Žádné zotavení

Lyrics was added by Raest

Videos was added by DevilDan

Translation added by scary.prcek


Quarterpast