Playlists Guestbook
playlist Playlist karaoke Karaoke
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla,
chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela,
zmizela jako laň u lesa v remízku,
v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků.
I beheld a comet, it flew thru the sky.
I wanted to sing to it, it disappeared.
Disappeared like a hind by forest
just a couple of yellow coins remained in my eyes.
Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem,
až příště přiletí, my už tu nebudem,
my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá,
spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat.
Those coins I hid in a loam under the oak,
next time it comes back here /the comet/ we're not there anymore.
We won't be there anymore, oh pride so vain.
I beheld a comet, wanted to sing to it...
O vodě, o trávě, o lese,
o smrti, se kterou smířit nejde se,
o lásce, o zradě, o světě
a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.
... About water. About grass. About a forest.
About death that no one can reconcile with.
About love. About betrayal. About world.
And abour all people that ever lived on this planet.
Na hvězdném nádraží cinkají vagóny,
pan Kepler rozepsal nebeské zákony,
hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech
tajemství, která teď neseme na bedrech.
Velká a odvěká tajemství přírody,
že jenom z člověka člověk se narodí,
že kořen s větvemi ve strom se spojuje
a krev našich nadějí vesmírem putuje.
At the stellar train station waggons are clinking.
Mr. Kepler wrote out celestial laws.
He sought until he found in astronomic binoculars
secrets that we now bear with us.
Na na na ... Great and age-long secrets of nature,
that just from human a human can be born.
That root and the branches a tree are creating,
blood of our hopes through space is traveling.
Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf
zpod rukou umělce, který už nežije,
šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat,
marnost mne vysvlékla celého donaha.
Jak socha Davida z bílého mramoru
stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru,
až příště přiletí, ach, pýcho marnivá,
my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá.
I beheld a comet, it was like relief,
from under the hand of the artist, that' not alive anymore.
I was climbing to the sky, wanting to touch it,
vanity undressed me, leaving me naked.
O vodě, o trávě, o lese,
o smrti, se kterou smířit nejde se,
o lásce, o zradě, o světě,
bude to písnička o nás a kometě ...
Like a statue of David of a white marble,
I stood and gazed; gazed up there.
Next time it comes back here, oh pride so vain,
we're not here anymore but someone else will sing to her...

Lyrics was added by danielson

Lyrics was corrected by tom22as

Videos were added by kotoul, Cerolline

Translate was added by Keashi

Lyrics was corrected by TheZlaticko


Darmoděj