Guestbook Playlists
playlist Playlist
'S tric mi sealltainn bhon chnoc as àirde
Feuch am faic mi fear a' bhàta
An tig thu an-diugh no an tig thu a-màireach?
'S mura tig thu idir gur truagh a tha mi
Tha mo chridhe-sa briste, brùite
'S tric na deòir a' ruith o'm shùilean
An tig thu a-nochd no am bi mo dhùil riut?
No an dùin mi an doras le osna thùrsaich?
Fhir a' bhàta 's na ho ro eile
Fhir a' bhàta 's na ho ro eile
Fhir a' bhàta 's na ho ro eile
Mo shoraidh slan leat, gach àit' an tèid thu
Tha mo chridhe-sa briste, brùite
'S tric na deòir a' ruith o'm shùilean
An tig thu a-nochd no am bi mo dhùil riut?
No an dùin mi an doras le osna thùrsaich?
'S tric mi faighneachd de luchd nam bàta
Am fac' iad thu no a bheil thu sàbhailt
Ach 's ann a tha gach aon dhiubh gràitinn
Gur gòrach mise ma thug mi gràdh dhut
Fhir a' bhàta 's na ho ro eile
Fhir a' bhàta 's na ho ro eile
Fhir a' bhàta 's na ho ro eile
Mo shoraidh slan leat, gach àit' an tèid thu
Fhir a' bhàta!

Lyrics was added by DevilDan


Ar Cànan, Ar Ceòl, Ar-A-Mach

Oi Polloi lyrics