Playlists Guestbook

The Great Chinggis Khaan - lyrics

playlist Playlist

Show song Facebook

Xatan èx dèèd tèngèrèès tètgègdsèn
Xöx tolbot Mongol Ulsaa nègtgèsèn
Mönč Tèngèrijnx èlč
Xamag Mongolyn èzèn
Ix Čingis Xaan
Blessed from heaven to his queen mother
Brought unity to blue sealed Mongols
The bearer of the eternal Tengri
The lord of the Khamag Mongol
The Great Chinggis Khaan
Tiv tèngèr ongodoos zalagdan morilson
Tiv dèlxijg dèvžèèx zarligyg sonordson
Mönx Tèngèrijn èlč
Xöx Mongolyn èzèn
Ix Čingis Xaan
Called by Teb Tengri
Bestowed to enrich the world
The bearer of the eternal Tengri
The lord of the blue Mongol
The Great Chinggis Khaan
Ix Mongolyn Xaan
Büx dèlxijn Xaan
Mönx Tèngèrijn tašuur
Ix Čingis Xaan
The king of the great Mongols
The king of the blue world
The scourge of the eternal Tengri
The Great Chinggis Khaan
Ojuun uxaant mèrgèdijg dèèdèlsèn
Örtöö ulaa gèrègijg zarligdsan
Mönx Tèngèrijn èlč
Büx dèlxijn èzèn
Ix Čingis Xaan
Cherished the wisdom of thinkers
Declared deliverance and the Gereg
The bearer of the eternal Tengri
The king of the blue world
The Great Chinggis Khaan
Tojgtnyg sögdüülž tolgojtnyg böxijlgöön
Ix Čingis Xaan
Ix Čingis Xaan
Tèngèr uxaanaar tiv dèlxijg èrxšèèn soërxson
Ix Čingis Xaan
Ix Čingis Xaan
Xuul’ caazat törijg tamgalž ögsön
Ix Čingis Xaan
Ix Čingis Xaan
Mönx Tèngèrijn tašuur
Ix Čingis Xaan
Ix Čingis Xaan
Knees be knelt and heads be bowed
Engaged the world with the wisdom of Tengri
Declared the empire with law and order
The scourge of the eternal Tengri
Mönx Tèngèrijn èlč
Ix Čingis Xaan
Xöx Mongolyn süld
Ix Čingis Xaan
Tèngèrijn tašuur
Ix Čingis Xaan
Büxnijg tüvšitgèg
Ix Čingis Xaan
Mönx Xöx tèngèrijn tašuur
Ix Čingis Xaan
The Great Chinggis Khaan
The Great Chinggis Khaan
The bearer of the eternal Tengri

Lyrics was added by Scoth

Lyrics was corrected by hovnocucvosa

Video was added by Scoth

Translate was added by hovnocucvosa


The Gereg (Deluxe Album)