Guestbook Playlists

Saying sword (说剑) - lyrics

playlist Playlist
夜暗 月下好渡
yè àn yuè xià hǎo dù
天白 风里长住
tiānbái fēng lǐ cháng zhù
我与我剑 一刃光载江湖
wǒ yǔ wǒ jiàn yī rèn guāng zài jiānghú
江湖曾是我来处
jiānghú céng shì wǒ lái chù
初时功夫太泛泛 却不以为然
chūshí gōngfū tài fànfàn què bùyǐwéirán
御剑挑落花 中者无二三
yù jiàn tiāo luòhuā zhōng zhě wú èrsān
怪花迷人眼 怪剑招回晚
guài huā mírén yǎn guài jiàn zhāo huí wǎn
怪少年 心不在焉
guài shàonián xīnbùzàiyān
未出师门 意至河山
wèi chūshī mén yì zhì héshān
沉剑池畔 又添星作盏
chén jiàn chípàn yòu tiān xīng zuò zhǎn
气拟长帆 送我入百川
qì nǐ zhǎng fān sòng wǒ rù bǎichuān
是霜寒已未及锋寒
shì shuāng hán yǐ wèi jí fēng hán
是刃尖掀八荒波澜
shì rèn jiān xiān bā huāng bōlán
沉剑池畔 忽闻一声轻叹
chén jiàn chípàn hū wén yīshēng qīng tàn
夜暗 月下思逐
yè àn yuè xià sī zhú
天白 风里细诉
tiānbái fēng lǐ xì sù
我与我剑 千乘光载江湖
wǒ yǔ wǒ jiàn qiān chéng guāng zài jiānghú
江湖仍是我归处
jiānghú réng shì wǒ guī chù
夜暗 月下拨雾
yè àn yuè xià bō wù
天白 风里扬土
tiānbái fēng lǐ yáng tǔ
我与我剑 千乘光载江湖
wǒ yǔ wǒ jiàn qiān chéng guāng zài jiānghú
沉剑池畔 晨昏已常惯
chén jiàn chípàn chénhūn yǐ cháng guàn
相看不厌 但时至天然
xiāng kàn bùyàn dàn shí zhì tiānrán
落花不坠衔剑一颤
luòhuā bu zhuì xián jiàn yī chàn
是非飘零仗剑一判
shìfēi piāolíng zhàng jiàn yī pàn
沉剑池畔 敬听声声呼喊
chén jiàn chípàn jìng tīng shēng shēng hūhǎn
湛卢无锋 质存浩然
zhàn lúwúfēng zhì cún hàorán
(夜暗 月下好渡)
(yè àn yuè xià hǎo dù)
纯钧至贵 天人合挽
chún jūn zhì guì tiān rén hé wǎn
(天白 风里长住)
(tiānbái fēng lǐ cháng zhù)
巨阙厚重 穿釜击坛
jù quē hòuzhòng chuān fǔ jī tán
胜邪铸恶 寸寸挟
shèng xié zhù è cùncùn xié
(江湖曾是我来处)
(jiānghú céng shì wǒ lái chù)
鱼肠勇绝 去无转还
yú cháng yǒng jué qù wú zhuǎn hái
(我与我剑 一刃光载江湖)
(wǒ yǔ wǒ jiàn yī rèn guāng zài jiānghú)
承影雅涵 物华收揽
chéng yǐng yǎ hán wùhuá shōulǎn
(江湖曾是我来处)
(jiānghú céng shì wǒ lái chù)
赤霄斩蛇 干将莫邪不离散
chì xiāo zhǎn shé gànjiàng mòyé bù lísàn
夜暗 月下思逐
yè àn yuè xià sī zhú
天白 风里细诉
tiānbái fēng lǐ xì sù
我与我剑 千乘光载江湖
wǒ yǔ wǒ jiàn qiān chéng guāng zài jiānghú
流星白羽宝匣出
liúxīng báiyǔ bǎo xiá chū
(正 挑斜阳 折冰雪 三落云台)
(zhèng tiāo xiéyáng zhé bīngxuě sān là yún tái)
此去漫漫多歧路
cǐ qù mànmàn duō qílù
(千径窄 蜀道难 雁过秦川)
(qiān jìng zhǎi shǔ dào nán yànguò qín chuān)
临当去时轻身赴
lín dāng qù shí qīng shēn fù
(任 人独立 影孤清 自在为先)
(rèn rén dúlì yǐng gū qīng zìzài wèi xiān)
一剑携我贯今古
yī jiàn xié wǒ guàn jīn gǔ
(掩青卷 掷浮名 尘嚣尽斩)
(yǎn qīng juǎn zhì fúmíng chénxiāo jǐn zhǎn)
夜暗 月下倦渡
yè àn yuè xià juàn dù
天白 风里闲住
tiānbái fēng lǐ xián zhù
我与我剑 千乘光抛江湖
wǒ yǔ wǒ jiàn qiān chéng guāng pāo jiānghú
江湖又何必是归处
jiānghú yòu hébì shì guī chù
酒残 凭梦重注
jiǔ cán píng mèng chóng zhù
志满 再寄远途
zhì mǎn zài jì yuǎn tú
池水不枯 静观几番沉浮
chíshuǐ bù kū jìngguān jǐ fān chénfú

Lyrics was added by HollyDawn

Video was added by HollyDawn


Moonlight Blade OST

Wang Yibo (王一博) lyrics