Playlists Guestbook

Itsuki no Komoriuta - lyrics

Show song Facebook

Odo ma bon giri bon giri
Bon kara saki ~ya orando
Bon ga hayo kurya hayo modoru
Odo ma kanjin kanjin An hitotachi ~ya yo kashi
Yo kashi ~yoka obi yo ka kimon
Asua yama kore dokomade ikuka
Nakua uruyou ma semi bakari
O don ga u-chin da chi ~yute
Dai ga naite kuri ~yoka
Ura no Matsuyama semi ga naku
Semi jagozan senu Imo to degozaru
Imo to naku na yo ki ni kakaru
O don ga u-chin daba Michibata ikero
Tōru hito go chi hana a gyuru
Hana wa nan no hana Tsuntsun tsubaki
Mizu wa ten kara moraimizu
Mizu wa ten kara moraimizu
Odo ma bon giri bon giri
Bon kara saki ~ya orando
Orando

Lyrics was added by DayBreakBell

Video was added by DayBreakBell


Unclassified lyrics